Tirat Zvi Deli Style Honey Glazed Turkey Breast 95 Oz